ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกันสังคม

จริยธรรมระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 4/12/2563
วันนี้
125
เมื่อวานนี้
599
เดือนนี้
3,242
เดือนที่แล้ว
2,106
ปีนี้
7,477
ปีที่แล้ว
29,421
ทั้งหมด
63,855
ไอพี ของคุณ
34.239.173.144

1
????ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกีฬาตำบลอุ่มจาน "โครงการส่งเสริมสุขภาพ 4 วัย ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 สมัครได้ตั้งแต่ 3 - 17 มีนาคม 2566 ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กฏกติกา การแข่งขัน สามารถสอบถามได้  ณ วันมาส่งเอกสารสมัคร????,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th
14 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์รับซื้อขยะประจำเดือน มีนาคม 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th
01 มีนาคม 2566

ความรู้กฎหมายการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th

ความรู้กฎหมายการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
ตามที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ลงนามในกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 โดยกฎกระทรวงดังกล่าว มีขึ้นเนื่องจากบทบัญญัติ “อาคาร” ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หมายถึงป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายด้วย แต่ลักษณะโครงสร้างและการใช้สอยของป้ายแตกต่างจากอาคารทั่วไป ซึ่งข้อกำหนดหรือกฎกระทรวงที่ใช้บังคับกับอาคารไม่อาจใช้บังคับกับกรณีของป้ายได้เหมาะสม หรือยังไม่มีข้อกำหนดสำหรับป้ายเป็นการเฉพาะ เพื่อเป็นการรวบรวมและปรับปรุงข้อกำหนดในเรื่องป้ายให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของป้ายในสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
มีข้อกำหนดที่สำคัญ เช่น ข้อ 17 ต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างส่องแผ่นป้ายหรือป้ายที่ใช้ระบบไฟฟ้าและมีแสงสว่างในตัวเอง แสงสว่างที่ออกจากป้ายจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญบริเวณข้างเคียง และไม่รบกวนการมองเห็นสภาพจราจรของผู้ขับขี่ยานพาหนะจนอาจส่งผลต่อการควบคุมหรือขับขี่ยานพาหนะ
นอกจากนี้ในหมวด 10 ข้อ 23 ระบุว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งหรือป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ป้ายตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดตั้งบนหลังคา หรือดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป ให้มีหน้าที่ดังนี้
(1) ต้องจัดให้มีตัวอักษรแสดงเลขที่ใบรับรองการตรวจสอบ ในกรณีที่ยังไม่มีใบรับรองการตรวจสอบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายให้แสดงเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างแทน รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และมีขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า 20 เซนติเมตร แสดงไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนในบริเวณด้านหน้าป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย
(2) ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548
ขณะที่ในหมวด 11 ข้อ 24 ระบุว่า ในกรณีที่ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงอันอาจเป็นภยันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้เจาของหรือผู้ครอบครองป้ายดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่ง ในกรณีมีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้
ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายดำเนินการเพื่อบรรเทาเหตุที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายดังกล่าวได้ทันทีตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด หรือสั่งห้ามมิให้ใช้ป้ายนั้นจนกว่าจะมีการแก้ไข
ทั้งนี้ตามบทเฉพาะกาล ข้อ 27 กำหนดว่า ให้ผู้ดำเนินการ ผู้ครอบครอง หรือเจ้าของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับใบแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือก่อสร้างดัดแปลงแล้วเสร็จไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับตามข้อ 23 (1) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน จึงได้จัดช่องทาง สำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ดังนี้
• ติดต่อ ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ งานกฎหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน
• โทรศัพท์ หมายเลข 042-162455
• ทางโทรสาร หมายเลข 042-162455
• ผ่านทางเว็บไซต์ : https://www.umchan.go.thหัวข้อ “ร้องเรียน/ร้องทุกข์” (แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นที่รุกล้ำทางสาธารณะ)
• Facebook :อบต.อุ่มจาน
• ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (หน้าอาคารสำนักงานอบต.อุ่มจาน /กองช่าง/อาคารสวัสดิการ)
ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะซึ่งเป็นมาตรการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตและกระทำความผิดในกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาตรการฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
มาตรการ/สรุปสาระสำคัญ
1) มาตรการระยะเร่งด่วน
(1.1) มาตรการทางการบริหาร ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 6 เดือน เช่น
(1) ป้ายโฆษณาทุกประเภทต้องมีเลขทะเบียนควบคุมเป็นระบบเดียว ซึ่งบ่งบอกหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความเข้มงวดในการกำกับดูแล และจัดระเบียบ
(2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีแนวทางการจัดการที่ชัดเจนและรายงานผลการดำเนินการภายหลัง
(1.2) มาตรการทางกฎหมาย ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 1 ปี เช่น
( 1) กำหนดนิยามของคำว่าป้ายโฆษณาให้ชัดเจน รวมถึงกำหนดลักษณะ รูปแบบ และขนาด ของป้ายโฆษณาให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางในการควบคุมดูแล
(2) กำหนดค่ามาตรฐานความเข้มของแสงบนป้ายโฆษณาที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
(3) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตติดตั้งให้เหมาะสมกับปัจจุบัน
2) มาตรการระยะยาว

 

 

ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยควรจัดให้ความรู้ทางกฎหมายแก่สมาคมโฆษณา หรือสมาคมภาคธุรกิจเอกชนอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และควรรณรงค์ให้เครือข่ายประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

01 กรกฎาคม 2565

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติหน้าที่ตัดกิ่งไม้ที่ล้มกีดขวางถนน,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกปฏิบัติงานตัดต้นไม้ที่ล้มทับกีดขวางถนนเนื่องจากพายุลมฝน

26 เมษายน 2565

อำนวยความสะดวกและบริการประชาชนงานถวายเพลิงศพเจ้าอาวาสวัดบ้านบ่อพังแคน ,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th

วันที่ 19 เมษายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจานอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนงานถวายเพลิงศพเจ้าอาวาสวัดบ้านบ่อพังแคน

26 เมษายน 2565

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจานปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11 - 17 เมษายน 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจานปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565

26 เมษายน 2565

กองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง บ.บ่อพังแคน ม.2,15,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th

8 เมษายน 2565 กองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านบ่อพังแคน หมู่ 2 หมู่15

26 เมษายน 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ค้างชำระภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ครั้งที่่ 1,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ค้างชำระภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

26 เมษายน 2565

งานป้องกันฯร่วมกับกอง ทาสีถนนชลอความเร็วหน้าโรงเรียนบ้านหนองบ้วสร้างวิทยาคาร,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th
10 กุมภาพันธ์ 2565

กองสวัสดิการสังคมร่วมกับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน และนายศิริพงษ์ จำปาราชส.อบต หมู่ที่ 11  บ้านเเสนพัน มอบผ้าห่มให้กับผู้พิการและยากไร้ บ้านแสนพันหมู่ที่ 11 ,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะเดือนกุมภาพันธ์ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th

ประชาสัมพันธ์การรับซื้อขยะเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2565

01 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th
31 มกราคม 2565

20 มกราคม 2665 นายรัฐวุฒิ  บุตราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจานได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำบาดาลแบบผสมผสานเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ระหว่าง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเทศบาลตำบลเชียงเครือ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อบูรณาการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลแบบผสมผสาน สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชน องค์กรนำความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในการยกระดับคุณภาพชีวิต และเพื่อเพิ่มโอกาสให้ชุมชน องค์กรชุมชนสามารถเข้าถึงบริการในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th
20 มกราคม 2665 นายรัฐวุฒิ บุตราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจานได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำบาดาลแบบผสมผสานเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ระหว่าง สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเทศบาลตำบลเชียงเครือ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อบูรณาการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลแบบผสมผสาน สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชน องค์กรนำความรู้และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในการยกระดับคุณภาพชีวิต และเพื่อเพิ่มโอกาสให้ชุมชน องค์กรชุมชนสามารถเข้าถึงบริการในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล
21 มกราคม 2565

19 ม.ค. 65 กองช่างงานไฟฟ้าดำเนินการซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านโคกสะอาดหมู่ 4,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th
19 มกราคม 2565

งานป้องกันออกไปดับไฟลามทุ่งนาริมถนนบ้านบ่อพังเเคน-บ้านหนองบัวสร้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน,umchan.go.th
18 มกราคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (156 รายการ)