ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกันสังคมระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 4/12/2563
วันนี้
213
เมื่อวานนี้
88
เดือนนี้
2,372
เดือนที่แล้ว
3,529
ปีนี้
25,681
ปีที่แล้ว
29,421
ทั้งหมด
82,059
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256221 เม.ย. 2566
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖21 เม.ย. 2566
3การลงนามถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น21 เม.ย. 2566
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256214 มี.ค. 2566
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย14 มี.ค. 2566
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256114 มี.ค. 2566
7กฎกระทรวงกำหนดร่างกฎที่ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ พ.ศ.256514 มี.ค. 2566
8พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.256214 มี.ค. 2566
9แนวทางการจัดทงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๗๔๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔30 มิ.ย. 2564
10หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น30 มิ.ย. 2564
11หนังสือสำนักงาน ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว18 ลง 29 มิถุนายน 2564 แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น 29 มิ.ย. 2564
12ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น17 มิ.ย. 2564
13ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.256417 มิ.ย. 2564
14การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง 14 มิถุนายน 256414 มิ.ย. 2564
15พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.254816 ก.ค. 2548
16กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล9 มี.ค. 2548
17พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.25469 ต.ค. 2546
18ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.25445 ก.พ. 2544
19พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓24 ธ.ค. 2523

1

{{--cookie zone--}}