ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกันสังคม

จริยธรรมระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 4/12/2563
วันนี้
212
เมื่อวานนี้
599
เดือนนี้
3,242
เดือนที่แล้ว
2,106
ปีนี้
7,477
ปีที่แล้ว
29,421
ทั้งหมด
63,855
ไอพี ของคุณ
34.239.173.144

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256214 มี.ค. 2566
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย14 มี.ค. 2566
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256114 มี.ค. 2566
4กฎกระทรวงกำหนดร่างกฎที่ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ พ.ศ.256514 มี.ค. 2566
5พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.256214 มี.ค. 2566
6แนวทางการจัดทงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๓๗๔๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔30 มิ.ย. 2564
7หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๗๔๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น30 มิ.ย. 2564
8หนังสือสำนักงาน ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว18 ลง 29 มิถุนายน 2564 แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น 29 มิ.ย. 2564
9ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น17 มิ.ย. 2564
10ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.256417 มิ.ย. 2564
11การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง 14 มิถุนายน 256414 มิ.ย. 2564
12พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.254816 ก.ค. 2548
13กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล9 มี.ค. 2548
14พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.25469 ต.ค. 2546
15ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.25445 ก.พ. 2544
16พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓24 ธ.ค. 2523

1