ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกันสังคมระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 4/12/2563
วันนี้
208
เมื่อวานนี้
88
เดือนนี้
2,372
เดือนที่แล้ว
3,529
ปีนี้
25,681
ปีที่แล้ว
29,421
ทั้งหมด
82,059
ไอพี ของคุณ
44.197.111.121

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง จำหน่ายพัสดุ จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 ธ.ค. 2565
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริหารสาธารณะ ประจำปี 25657 ก.ค. 2565
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 ประจำปี พ.ศ.256524 มิ.ย. 2565
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.256531 ม.ค. 2565
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)10 ม.ค. 2565
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 25641 ธ.ค. 2564
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส ที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564- เดือนกันยายน พ.ศ.2564 25 ต.ค. 2564
8ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อปิดประกาศและติดป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่สวนตำบล7 ต.ค. 2564
9ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลิอกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจานและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน7 ต.ค. 2564
10ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน6 ต.ค. 2564
11ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน6 ต.ค. 2564
12ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง คุณสมับติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒6 ต.ค. 2564
13ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256415 ต.ค. 2563
14คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายทำหน้าที่ภายในกองสวัสดิการ14 ต.ค. 2563
15ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์สินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.256330 ม.ค. 2563
16ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256428 ก.ย. 2563
17ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง ประกาศแบบแสดงรายการบัญชีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง ภ.ส.ด.329 พ.ค. 2563
18คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬาตำบลอุ่มจาน14 ม.ค. 2562
19ประกาศองค์จังหวัดสกลนคร เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน(แก้ไขเพิ่มเติม)2 ส.ค. 2561
20ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)29 พ.ค. 2560

1

{{--cookie zone--}}