ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกันสังคม

จริยธรรมระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 4/12/2563
วันนี้
151
เมื่อวานนี้
599
เดือนนี้
3,242
เดือนที่แล้ว
2,106
ปีนี้
7,477
ปีที่แล้ว
29,421
ทั้งหมด
63,855
ไอพี ของคุณ
34.239.173.144

ข้อมูลสภาพทั่วไป

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน

สภาพทั่วไป
                        องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอกุสุมาลย์ออกไปทางด้านทิศตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ ๒๑ กิโลเมตร และมีพื้นที่ประมาณ ๙๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕๖,๙๖๕ ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๗ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่๑ บ้านอุ่มจาน , หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อพังแคน ,หมู่ที่๓ บ้านแก้งท่าลับ , หมู่ที่ ๔ บ้านโคกสะอาด , หมู่ที่ ๕ บ้านงิ้ว , หมู่ที่ ๖ บ้าน แสนพัน , หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวสร้าง , หมู่ที่ ๘ บ้านสนามบิน ,หมู่ที่ ๑๐ บ้านคำสร้างถ่อ , หมู่ที่ ๑๑ บ้านแสนพัน , หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองบัวสร้าง , หมู่ที่ ๑๓ บ้านอุ่มจาน , หมู่ที่ ๑๔ บ้านแสนพัน , หมู่ที่ ๑๕ บ้านบ่อพังแคน,หมู่ที่ ๑๖ บ้านแสนพัน , หมู่ที่๑๗ บ้านหนองบัวสร้าง และมีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ข้างเคียงดังนี้   
                                      
                                                     ทิศเหนือ             ติดกับ     อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม
                                                     ทิศใต้               ติอกับ     ตำบลเชียงเครือ   อำเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร
                                                     ทิศตะวันออก      ติดกับ     ตำบลนาเพียง  อำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร
                                                     ทิศตะวันตก      ติดกับ     เขตอำเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร

ลักษณะภูมิประเทศ

                                ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลอุ่มจานเป็นที่ราบสูง มีความสูงจากระดับน้ำทะเล โดยเฉลี่ยประมาณ ๑๕๐ เมตร มีลำน้ำอูนไหล่ผ่านทางตอนเหนือและเป็นเส้นแบ่งเขตการติดต่อกับอำเภอศรีสงคราม  ส่วนทางทิศตะวันออกมีห้วยหลัวไหล่ผ่าน และเป็นเส้นแบ่งเขตติดจ่อกับตำบลนาเพียง  นอกจากนี้ยังมีลำห้วยธรรมชาติไหลผ่านชุมชน เช่น ห้วยแสนพัน , ห้วยโง้ง , ห้วยหล่ม, ห้วย กอก,ห้วยพังแคน , ห้วยน้ำเที่ยง,ส่งผลให้ตำบลอุ่มจาน มีความเหมาะสมกับการทำการเกษตรกรรม 
                                  การตั้งถิ่นฐาน ตำบลอุ่มจาน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๗  หมู่บ้าน มีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนกระจุกตัวกันเป็นกลุ่มหรือชุมชนในตำบล ซึ่งเดิมมีการตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณริมแม่น้ำเป็นหลักเพื่อ  จะได้ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค และทำารเกษตร

ประชากร
                        ประชากรทั้งสิ้น    ๑๐,๐๖๓  คน แยกเป็นชาย   ๕,๐๐๐ คน   หญิง  ๕,๐๖๓  คน

                       หมู่ที่บ้าน                                            ชาย                       หญิง               รวม
                       
                      หมู่ที่ ๑                                              ๒๕๐                        ๒๕๗             ๕๐๗
                      หมู่ที่ ๒                                              ๒๗๘                       ๒๖๙              ๕๕๖
                      หมู่ที๓                                               ๒๑๐                        ๑๘๘             ๓๙๘
                      หมู่ที่๔                                               ๒๗๑                       ๒๙๔              ๕๖๕
                      หมู่ที่๕                                               ๒๓๖                       ๒๗๐               ๖๐๖
                      หมู่ที่ ๖                                              ๒๒๕                       ๒๒๔               ๔๔๙
                      หมู่ที่ ๗                                              ๓๒๗                       ๓๙๓               ๗๖๖
                      หมู่ที่ ๘                                              ๓๙๕                       ๓๗๐               ๗๒๙
                      หมู่ที่ ๙                                              ๒๑๔                        ๒๐๐               ๔๑๗
                      หมู่ที ๑๐                                            ๓๗๑                        ๓๔๕               ๗๑๖
                      หมู่ที่ ๑๑                                            ๒๔๑                        ๒๒๘               ๔๖๙
                      หมู่ที่ ๑๒                                            ๓๗๓                       ๓๙๕                ๗๖๘
                      หมู่ที่ ๑๓                                            ๓๒๙                       ๓๙๕                ๗๖๘
                      หมู่ที่ ๑๔                                            ๓๘๔                       ๔๒๖                ๘๑๐
                      หมู่ที่ ๑๕                                            ๒๙๑                        ๓๑๔                ๖๐๕
                      หมู่ที่ ๑๖                                            ๒๘๑                        ๒๙๘                ๕๘๙
                      หมู่ที่ ๑๗                                            ๓๐๒                        ๒๘๗                ๕๘๙

จำนวนครัวเรือน
  
                           หมู่บ้าน                                                                   จำนวนหลัง

                            หมู่ที่ ๑                                                                    ๑๓๐
                            หมู่ที่ ๒                                                                    ๑๗๖
                            หมู่ที่ ๓                                                                    ๑๐๕
                            หมู่ที่ ๔                                                                    ๑๘๐
                            หมู่ที่ ๕                                                                    ๑๔๒
                            หมู่ที่ ๖                                                                    ๑๓๒
                            หมู่ที่๗                                                                     ๒๓๓
                            หมู่ที่ ๘                                                                    ๒๐๘
                            หมู่ที่ ๙                                                                    ๑๐๙  
                            หมู่ที่ ๑๐                                                                  ๑๘๔
                            หมู่ที่ ๑๑                                                                  ๑๓๙
                            หมู่ที่ ๑๒                                                                  ๒๒๐
                            หมู่ที่ ๑๓                                                                  ๑๗๕
                            หมู่ที่ ๑๔                                                                  ๑๙๕
                            หมู่ที่ ๑๕                                                                  ๑๕๗
                            หมู่ที่ ๑๖                                                                  ๑๕๖
                            หมู่ที่ ๑๗                                                                  ๑๕๘

 รวมทั้งสิ้น   ๒,๘๐๐ หลังคาเรือน  
*ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอกุสุมาลย์  ณ วันที่่ ๒๓  มิถุนายน ๒๕๕๘

หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.

 •  ปั้มน้ำมันและก๊าซ       ๔   แห่ง
 •  หอพัก   ๒   แห่ง
การโทรคมนาคม
    

 • ที่ทำการไปรษณีย์  จำนวน  ๑    แห่ง


การไฟฟ้า

 • จำนวนหมู่บ้านที่มีการใช้ไฟฟ้้า จำนวน   ๑๗   หมู่บ้าน


แหล่งน้ำธรรมชาติ    

 • ลำห้วย , ลำน้ำ   จำนวน    ๑๑   สายแหล่งน้ำที่สร้้างขึ้น  
    

 • ฝาย   จำนวน         ๒๐     แห่ง


ข้อมูลอื่นๆ
  
           ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่   ( แสดงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน อบต.)
                                    

 • ป่าไม้
 • หินลูกรัง


มวลชนจัดตั้ง

 • อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 • อาสาสมัครหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย                                  


ศรษฐกิจ
      
                โครงสร้างทางเศรษฐกิจตำบลอุ่มจาน พึ่งพาสาขาเกษตรกรรมเป็นหลัก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยลั ๙๔ ของประชากรทั้งตำบล สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ มีความเหมาะสมกับการทำการเกษตร ทำนา ทำสวน พืชไร่ การทำนาบางพื้นที่สามารถทำนาหรือการเพาะปลูกได้ปีละหลายครั้งเนื่องจากมีระบบชลประทานและสถานีสูบน้ำ เช่น ในพื้นที่หมู่ที่ ๓บ้านแก้งท่าลับ  หมู่ที่ ๕ บ้านงิ้ว เป็นต้น
                ส่วนการประกอบอาชีพอื่นๆ นอกจากการเกษตรกรรม ได้แก่ อาชีพรับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ นอกจากนี้สาขาการค้าการบริการก็เป็นสาขาการผลิตที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจานลักษณะและประเภทของกิจการเป็นประเภทขายปลีก สิ้นค้าอุปโภค - บริโภคที่ให้บริการภายในชุมชนละแวกบ้านนอกจากนี้ยังมีสิ้นค้า OTOP ที่ผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชนพิ่มเติม เช่น การทอผ้าไหม ทอผ้ามัดหมี่ ผ้าฝ้าย การทำหมอนฝักทอง หมอนอิง กลุ่มแปรรูปข้าวฮางงอก การผลิตยอ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ข้าวหอมดอกฮัง เป็นต้น

ศาสนาสถาน

                ประชากรร้อยละ ๙๘ นับถือศาสนาพุทธ และนับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ ๒ ปัจจุบัน มีศาสนสถานประเภทวัด รวม ๑๔ แห่ง เป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนางานบุญและประเพณีต่างๆ ดังนี้

 • วัดโพธิ๋ชัย  บ้านอุ่มจาน  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๓
 • วัดโพธิ์ชัย  บ้านบ่อพังแคน  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๕
 • วัดโพธิ์ชัย บ้านแสนพัน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖
 • วัดป่าบ้านแสนพัน บ้านแสนพัน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑
 • วัดศรีลำดวน บ้านงิ้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕
 • วัดจันทรังษี บ้านคำสร้างถ่อ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐
 • วัดบ้านสนามบิน บ้านสนามบิน  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘
 • วัดบ้านคำกั้ง บ้านคำกั้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙
 • วัดบ้านหนองบัวสร้าง   บ้านหนองบัวสร้าง ตั้งอยู่หมู่ที่๑๒
 • วัดนักบุญยอห์นบอสโก บ้านโคกสะอาด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔
 • วัดป่ารัตนมงคล  บ้านแสนพัน  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖
 • สำนักสงฆ์สถิตสิทธิธรรมคุณ บ้านโคกสะอาด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔
 • วัดป่าบ้านบ่อพังแคน บ้านบ่อพังแคน  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๕

 การสาธารณสุข

 • โรงพยาบาลส่งเาริมสุขภาพตำบลบ้านแสนพัน               ตั่งอยู่ที่ ๑๑
 • โรงพพยาบาลส่งเสืมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวสร้าง       ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน ๗ แห่ง ประกอบด้วย

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวสร้าง  
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะโรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี
 • ศูนย์พัฒนาด็กเล็กบ้านสนามบิน
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนพัน
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุ่มจาน


โรงเรียนและศูนย์การศึกษานอกระบบ ในเขตพื้นที่ตำบลอุ่มจาน ดังนี้

 • โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
 • โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี
 • โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
 • โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนโพธิแสนวิทยา (มัธยม )
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้าง (ขยายโอกาส)
 • โรงเรียนบ้านสนามบิน
 • โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลอุ่มจาน